Офіційні правила рекламної Акції LIGA LAWYER DAY

(надалі – «Правила» та «Акція» відповідно)

  1. Організатор Акції

1.1. Організатором Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІГА ЗАКОН» (далі – «Організатор»).

Місцезнаходження Організатора: м. Київ, вул. Парково-Сирецька 23.

  1. Мета проведення Акції та інформаційна підтримка Акції.

2.1. Метою проведення Акції є формування та підтримання інтересу до Організатора та програмних продуктів ЛІГА:ЗАКОН, що реалізуються Організатором Акції в рамках його господарської діяльності.

2.2. Інформування щодо умов Акції проводиться шляхом розміщення Правил на сайті Умов Акції https://promo.ligazakon.net/ligalawyerday (надалі – «Сайт Акції»).

2.3. Правила Акції може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього Періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення Правил Акції можливі у випадку їхнього затвердження Організатором Акції та оприлюднення, шляхом розміщення нової редакції Правил на Сайті Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.

2.4.  Фонд Рекламної Акції.

2.4.1. Фонд Рекламної Акції формується на розсуд Організатора. Якісні, кількісні та інші, в тому числі технічні характеристики призів визначаються Організатором.

2.4.2. Призовий фонд Розіграшу складається з доступу до використання програмних продуктів  ЛІГА:ЗАКОН: LIGA360: ЮРИСТ Професійний, LIGA360: ЮРИСТ Преміум, LIGA360: АДВОКАТ Преміум, видання ЮРИСТ&ЗАКОН.

2.4.3. Призовий фонд Розіграшу обмежений і визначений в п. 2. 4.2.

2.4.4. Відповідальність Організатора щодо видачі призів обмежена виключно вищезгаданою кількістю призів.

2.4.5. Заміна призів Розіграшу будь-яким іншим благом не допускається.

2.4.6. Призи не видаються за умови невиконання Учасником Акції даних Правил Акції.

2.4.7. Рішення Організатора з усіх питань, що пов‘язані з проведенням Акції, є остаточними та перегляду не підлягають. Грошовий еквівалент вартості призу не виплачується.

  1. Період проведення Акції та територія (місце) проведення Акції.

3.1. Початок Акції: 08.10 11.00- годин 2020- року

Закінчення Акції: 12.10 11:00 включно (далі – «Період проведення Акції»).

3.2. Акція проводиться на усій території України, за винятком Автономної Республіки Крим та зони проведення АТО/ тимчасово окупованих територій в Луганській та Донецьких областях.

  1. Право на участь в Акції, Учасники Акції

5.1. В Акції можуть брати участь будь-які громадяни України, які проживають на Території проведення Акції, досягли повноліття (18 років) та/або юридичні особи, зареєстровані відповідно до чинного законодавства України на Території проведення акції, та які в період проведення Акції виконали всі правила та умови цієї Акції, які викладені нижче (надалі по тексту — «Учасники» або «Учасники Акції»).

5.2. Учасниками Акції не можуть бути співробітники і представники Організатора, члени їх сімей.

5.3. Умови участі  Акції: Підписатися на fb-сторінку «ЮРЛІГА»,  поставити «Лайк» під постом з розіграшем, відмітити у коментарях під публікацією з анонсом хоча б одного друга у fb. Важливо, щоб особиста сторінка у fb була відкритою для інших користувачів fb.

  1. Права Учасників Акції.

6.1. Участь в Акції є добровільною, та підкріплюється виконанням умов акції, що вказані у п.7.1.

6.2. Учасники Акції мають право на отримання інформації про хід реалізації Акції на Офіційному сайті Акції https://promo.ligazakon.net/ligalawyerday.

 

  1. Учасник під час участі в Акції зобов’язується:

— дотримуватися вимог цих Умов та норм чинного законодавства України;

— дотримуватися вимог користування Сайтом Акції;

— вказувати повну, коректну та достовірну інформацію, що вимагається цими Правилами у відповідних випадках;

— свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;

— не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність його участі в Акції та участі в Акції інших Учасників;

7.1. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує своє ознайомлення з Правилами Акції та повну й безумовну згоду з ними, а також надає згоду Організатору на збір та обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених в цих Правилах.

7.2. Організатор Акції не несе відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку, внаслідок яких Учасник Акції не був повідомлений або був несвоєчасно повідомлений про право на отримання Подарунку Акції.

7.3 Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Акції з Правилами Акції.

7.4. Ця Акція не є лотереєю чи азартною грою, подарунковий фонд не формується з внесків Учасників Акції.

7.5. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб. Організатор не несе відповідальності за якість послуг операторів поштового та телефонного зв’язку, послуги інтернет провайдерів, в тому числі, але не обмежуючись, за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку та/або інтернет-провайдерів, внаслідок яких Учасники Акції не були повідомлені або були несвоєчасно повідомлені про право на отримання Подарунків Акції/не змогли зареєструватися на Сайті Акції та ін.

7.6. Ці Правила, так само як і будь-які зміни до них, набувають чинності з моменту їх розміщення на Сайті Акції.

7.7. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі — Закон) Учасникам повідомляється:

7.7.1. Власником персональних даних Учасників є Організатор;

7.7.2. Персональні дані Учасників обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;

7.7.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 7.7.2. цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса реєстрації Учасників, тощо;

7.7.4. з персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача третім особам), знеособлення, знищення персональних даних;

7.7.5. Розпорядником персональних даних Учасників є Організатор, йому надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом;

7.7.6. Персональні дані Учасників без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення, можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 7.7.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;

7.7.7. Персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції, строку вручення Подарунків Акції, після чого такі персональні данні Учасників Акції можуть зберігатися з метою їх використання для рекламних та маркетингових цілей Організатора.

7.7.8. Учасники можуть відкликати згоду на обробку персональних даних надіславши Володільцю

персональних даних письмове повідомлення на адресу, яка вказана у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Подарунків.

7.8. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що він ознайомлений з правами, що

стосуються його персональних даних, і цим підтверджує, що Організатор Акції та інші треті особи звільнені від зобов’язання направляти Учаснику Акції письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

7.9. Беручи участь в Акції кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на вільне використання наданої інформації, його особистих даних Організатором, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на вільне використання його імені, прізвища, зображення, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою (в тому числі, Учасник надає свою безумовну згоду на використання його імені та зображення в рекламі у відповідності із ст. 8 Закону України «Про рекламу), в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації на адреси та номери мобільних телефонів Учасників повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників, створені під час проведення Акції та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора і використовуються без будь-якого відшкодування, при цьому винагорода за це входить до вартості отриманих Подарунків (без додаткових виплат). При цьому всі виключні майнові авторські та суміжні права, на використання об’єктів інтелектуального права, створених за участю Учасників, включаючи, але не обмежуючись: права на відтворення (в тому числі тиражування), на поширення, на імпорт, на публічний показ, на публічне виконання (сповіщення), на передачу в ефір, на повідомлення загалу по кабелю, на переклад, на переробку, є власністю Організатора. Учасники автоматично дають згоду на подальшу можливу передачу таких майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені з їх участю, третім особам з моменту їх участі у Акції.

8.1. Оподаткування Подарунків здійснюється Організатором у порядку, визначеному чинним законодавством України.